32 اثر در سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد منتخب شدند